Mức độ 2  Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Ký hiệu thủ tục: 1.007254.000.00.00.H15
Lượt xem: 54
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

-

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


20 ngày tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Tính theo tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư công trình theo thông tư số 209/2016/TT-BTC và tỷ lẹ % trên chi phí xây dựng công trình Thông tư số 210/2016/tT-BTC x 50%.


Phí


#


Căn cứ pháp lý


- Luật Xây dựng ngày 24/6/2014;- Các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017;- Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016. 


-

-

File mẫu:

  • Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Tải về
  • Báo cáo kết quả thẩm tra Tải về

Không