Trực tuyến một phần  Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Ký hiệu thủ tục: 2.000305.000.00.00.H15
Lượt xem: 929
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.


Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; - Biên bản bình xét thi đua.

File mẫu:

Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.