Trực tuyến một phần  Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Ký hiệu thủ tục: 1.003347.000.00.00.H15
Lượt xem: 279
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thủy lợi
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 30 Ngày


  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. • Dịch vụ bưu chính

 • 30 Ngày


  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Quyết định


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý • Luật thủy lợi Số: 08/2017/QH14

 • quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Số: 114/2018/NĐ-CP
 • Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện.

 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

 • Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản đồ hiện trạng công trình;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

không