Trực tuyến một phần  Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện

Ký hiệu thủ tục: 1.003471.000.00.00.H15
Lượt xem: 253
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thủy lợi
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp huyện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


  • Đề cương, kết quả kiểm định được phê duyệt


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;- Khoản 1; điểm c khoản 2; khoản 4, Điều 19, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.


  • Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện.

  • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  • Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Tờ trình đề nghị phê duyệt;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

#