Trực tuyến một phần  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Ký hiệu thủ tục: 1.003446.000.00.00.H15
Lượt xem: 48
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thủy lợi
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 20 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.



 • Dịch vụ bưu chính

 • 20 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.




Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Phương án được phê duyệt


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý



 • Luật thủy lợi Số: 08/2017/QH14





 • quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Số: 114/2018/NĐ-CP




 • Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã.

 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

 • Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.