Mức độ 2  Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

Ký hiệu thủ tục: HDXD1
Lượt xem: 45
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- Không quá 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B;- Không quá 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Tính theo tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư dự án theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC x 50%


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật Xây dựng năm 2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản l‎ hoạt động đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.


+ Người đề nghị thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ đến GTVT  để thực hiện thẩm định.

+ Sở GTVT sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, Sở Xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

 

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ); - Hồ sơ thiết kế cơ sở (thuyết minh và bản vẽ); - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đầu tư; - Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có); - Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; - Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án; - Văn bản thẩm duyệt hoặc ‎ý‎ ‎kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); - Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); - Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; - Hồ sơ năng lực của các nhà thầu; - Các văn bản khác có liên quan. (Cơ sở pháp lý: Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

File mẫu:

  • Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ) Tải về

Không.