Mức độ 2  Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh

Ký hiệu thủ tục: HDXD2
Lượt xem: 30
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (số 09 Nguyễn Tất Thành, TP.BMT).

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


30 ngày 20 ngày


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Tính theo tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư dự án theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC x 50%


Phí


HDXD2


Căn cứ pháp lý


- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;- Các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017; - Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016;- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính;


+ Người đề nghị thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở GTVT để thực hiện thẩm định.

Sở GTVT sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

#

File mẫu:

Không