Một phần (Trực tiếp)  Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Ký hiệu thủ tục: HDXD3
Lượt xem: 154
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình chuyên ngành (Sở Giao thông, Sở Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. (Số 09 Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 20 Ngày


  Tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá 20 ngày.


  Nộp qua bưu chính công ích


 • 20 Ngày


  Tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá 20 ngày.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Văn bản về kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng được lập theo Mẫu số 07 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.sửa thành: Văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Lệ phí


Tính theo tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư công trình theo Thông tư số 209/2016/ TT-BTC và theo tỷ lệ % trên chi phí xây dựng công trình Thông tư số 210/2016/TT- BTC x 50%


Phí


HDXD3


Căn cứ pháp lý


 • Xây dựng Số: 50/2014/QH13

 • Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Số: 59/2015/NĐ-CP

 • Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Số: 03/2016/TT-BXD

 • Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình Số: 18/2016/TT-BXD

 • Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Số: 42/2017/NĐ-CP-- Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

-- Người đề nghị thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở GTVT để thực hiện thẩm định.

-- Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 (mười) ngày. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến cơ quan thẩm định để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt; - Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; - Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP To trinh tham dinh bao cao kinh te ky thuat dau tu xay dung.21.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

 

File mẫu:

 • Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh (theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ) Tải về

Không