Mức độ 4  Hỗ trợ kinh phí thiệt hại về tài sản của người dân do voi hoang dã gây ra

Ký hiệu thủ tục: BTV-01
Lượt xem: 51
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND Cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp huyện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


54 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk;- Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách về bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách về bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh. 


#

#

File mẫu:

Không