Trực tuyến một phần  Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Ký hiệu thủ tục: 1.008901.000.00.00.H15
Lượt xem: 240
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thư viện
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


  • Văn bản trả lời


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Thư viện ngày 21/11/2019;


- Nghị định số 93/2020/ NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ;


- Thông tư số 01/2020/TT- BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


 

  • - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo thành lập đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.

  • - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

(1) Thông báo thành lập thư viện theo Mẫu số 01A. Thông báo thành lập thư viện của Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thư viện số 46/2019/QH14.

File mẫu:

Không yêu cầu