Mức độ 4  Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.009332.000.00.00.H15
Lượt xem: 6
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 10 Ngày làm việc


  Cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa.


  Trực tuyến


 • 10 Ngày làm việc


  Cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy tiếp nhận hồ sơ trên môi trường mạng.


  Dịch vụ bưu chính


 • 10 Ngày làm việc


  Cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính công ích.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Văn bản thẩm định

Lệ phí


Không


Phí


.


Căn cứ pháp lý


 Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ


 • - Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 • - Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

 • - Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

 • - Bước 4: Văn bản thẩm định.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Đề án tổ chức lại tổ chức hành chính.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Tờ trình tổ chức lại tổ chức hành chính.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.   Bản chính: 1 Bản sao: 0
+ Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.