Mức độ 4  Thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương

Ký hiệu thủ tục: 1.009355.000.00.00.H15
Lượt xem: 22
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • Không có


  Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.


  Trực tuyến


 • Không có


  Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.


  Dịch vụ bưu chính


 • Không có


  Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Tổng hợp đề án điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương.

Lệ phí


Không


Phí


.


Căn cứ pháp lý


Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ


 • Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án điều chỉnh số lượng người làm việc của đơn vị mình.

 • Bước 2: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại đơn vị để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

 • Bước 3: Thẩm định đề án điều chỉnh số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

 • Bước 4: Tổng hợp đề án điều chỉnh số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị điều chỉnh số lượng người làm việc;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Đề án điều chỉnh số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Các tài liệu liên quan đến điều chỉnh số lượng người làm việc quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.