Trực tuyến một phần  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (Cấp xã)

Ký hiệu thủ tục: 1.012376.000.00.00.H15
Lượt xem: 677
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

Dịch vụ bưu chính

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


  • Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.


  • Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

  • Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.

  • Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Biên bản xét khen thưởng.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng