Trực tuyến toàn trình  Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Ký hiệu thủ tục: 1.004036.000.00.00.H15
Lượt xem: 307
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


.


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Đăng ký lại phương tiện


 

Lệ phí


Không


Phí


.


Căn cứ pháp lý


.


.

.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo mẫu Tải về In ấn

Không