Trực tuyến một phần  Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Ký hiệu thủ tục: 1.010736.000.00.00.H15
Lượt xem: 485
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Môi trường
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 15 Ngày làm việc


  15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. (Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) • Trực tuyến

 • 15 Ngày làm việc


  15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. (Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) • Dịch vụ bưu chính

 • 15 Ngày làm việc


  15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. (Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Văn bản phản hồi (mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý • Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 Số: 72/2020/QH14

 • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Số: 08/2022/NĐ-CP
 • Bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức/cá nhân (Chủ dự án đầu tư, cơ sở) gửi văn bản lấy ý kiến tham vấn và báo cáo đánh giá tác động môi trường tới Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã. Bước 2. Kiểm tra hồ sơ UBND cấp xã xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tham vấn theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện. Bước 3. Xử lý hồ sơ và trả kết quả UBND cấp xã có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến tham vấn. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo đánh giá tác động môi trường   Bản chính: 0 Bản sao: 1
- 01 bản chính văn bản lấy ý kiến tham vấn (mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); Các phụ lục tham vấn cấp xã.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • - 01 bản chính văn bản lấy ý kiến tham vấn (mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); Tải về In ấn

.