Trực tuyến một phần  Cấp đổi giấy phép môi trường

Ký hiệu thủ tục: 1.010724.000.00.00.H15
Lượt xem: 136
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Tài Nguyên Môi Trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Môi trường
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. (Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy phép môi trường cấp đổi (mẫu số 40 Phụ lục II phần phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT)., Giấy phép môi trường (cấp đổi)


 

Lệ phí


Không


Phí


Chưa quy định


Căn cứ pháp lý


-   Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;  -  Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  -   Thông số 02/2022/ TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi cơ quan cấp phép văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường kèm theo hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi trong trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở.

.

File mẫu:

Không