Trực tuyến một phần  Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

Ký hiệu thủ tục: 1.010833.000.00.00.H15
Lượt xem: 344
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 ngày  làm việc


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


  • Giấy xác nhận thân nhân của người có công.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ;


- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ

  • Bước 1: Người có công hoặc thân nhân người có công làm đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú kèm bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Bước 2. Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công theo Mẫu số 45 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: + Giấy chứng nhận người có công hoặc Kỷ niệm chương người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng; kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”; bằng “Có công với nước”. + Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác nhận mối quan hệ với người có công gồm: căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2021.   Bản chính: 1 Bản sao: 1
- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

.