Một phần (Trực tiếp)  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.

Ký hiệu thủ tục: 1.005354.000.00.00.H15
Lượt xem: 49
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


10 ngày làm việc


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý

46/2017/NĐ-CP Nghị định 46/2017/NĐ-CP 21-04-2017 Chính phủ


135/2018/NĐ-CP Nghị định 135/2018/NĐ-CP 04-10-2018 Chính phủ

Bước 1: Nhà trường gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trường đặt trụ sở xem xét, quyết định; Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có thông báo bằng văn bản để nhà trường chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ; Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện theo quy định, người có thẩm quyền cấp giấy đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp trong đó nêu rõ ngành được đào tạo. Nếu chưa cấp giấy chứng nhận thì có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

- Tờ trình đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên;
- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập;
- Báo cáo tình hình thực hiện cam kết theo đề án thành lập trường
- Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của trường
- Thuyết minh các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo: 
+ Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý; 
+ Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo theo cam kết; thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục; 
+ Nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 
+ Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh; 
+ Chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định.

File mẫu:

Không