Một phần (Trực tiếp)  Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm

Ký hiệu thủ tục: 1.011607.000.00.00.H15
Lượt xem: 71
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không

Phí


.

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của 


Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ 


nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định 


hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 


nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025;


- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 


của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 


phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; 


xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 


ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 


đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.


- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 


của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 


sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 


07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 


động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương 


pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác 


định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 


ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình 


giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo

a) Bước 1: Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và rà soát viên thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình.
c) Bước 3: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát
- Thành phần cuộc họp: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn (chủ trì họp), Bí thư Chi bộ thôn, đoàn thể, rà soát viên và một số đại diện hộ gia đình qua rà soát, hộ gia đình khác; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát.
- Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát. Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại tại Bước 2 và tổ chức họp dân lại tại Bước 3 này.
- Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện các hộ dân (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã).
d) Bước 4: Niêm yết, thông báo công khai
- Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong thời gian 03 ngày làm việc.
- Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình rà soát trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại; niêm yết công khai kết quả phúc tra tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc.
- Hết thời gian niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (sau khi rà soát).
đ) Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg và cấp Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

.

File mẫu:

Không