Một phần (Trực tiếp)  Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

Ký hiệu thủ tục: 1.011609.000.00.00.H15
Lượt xem: 84
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không

Phí


.

Căn cứ pháp lý

- Luật Cư trú;


- Luật Bảo hiểm y tế;


- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của 


Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 


hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;


- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của 


Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ 


nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định 


hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 


nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025;


- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 


của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 


phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 


nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm 


nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung 


bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo;


- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 


của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 


sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 


07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương 


pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác 


định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 


ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 


đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo

a) Bước 1: Hộ gia đình có Giấy đề nghị xác định hộ có mức sống trung bình theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức xác định thu nhập thông tin, tính điểm của hộ gia đình.
c) Bước 3: Niêm yết, thông báo công khai kết quả tại trụ sở xã trong thời gian 05 ngày làm việc, tổ chức phúc tra trong thời gian 03 ngày làm việc (nếu có khiếu nại).
d) Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

.

File mẫu:

Không