Tìm thấy 81 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
Mức độ 2
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.
Mức độ 2
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
Mức độ 2
Thủ tục Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.
Mức độ 2
Thủ tục Cấp Thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
Mức độ 3
Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Loading...