Tìm thấy 1688 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho công trình, nhà ở riêng lẻ (chỉ cấp cho từng công trình, không cấp theo giai đoạn và cho dự án).
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép xây dựng trong trường hợp bị rách, nát hoặc mất giấy phép xây dựng.
Mức độ 3
Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình.
Mức độ 3
Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.
Mức độ 3
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết
Mức độ 2
Thẩm định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết
Mức độ 2
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết
Mức độ 2
Cấp giấy phép quy hoạch đô thị
Mức độ 2
Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)
Mức độ 2
Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Mức độ 3
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Loading...