Tìm thấy 1730 thủ tục

Mức độ 2
Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 2
Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc
Mức độ 2
Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
Mức độ 2
Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm bầu cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
Mức độ 2
Ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo
Mức độ 2
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh
Mức độ 2
Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 27,28 Nghị định 92/2012/NĐ-CP
Mức độ 2
Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo
Mức độ 2
Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 2
chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện
Mức độ 2
Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam
Mức độ 2
Thủ tục Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Loading...