Tìm thấy 1547 thủ tục

Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Mức độ 2
Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ 2
Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá trong trường hợp giấy chứng nhận đã hết thời hạn hiệu lực
Mức độ 3
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy
Mức độ 2
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trong trường hợp Giấy phép đã cấp hết thời hạn hiệu lực
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư trồng cây thuốc lá trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy
Loading...