Thế nào là hội nghị, hội thảo quốc tế?

FAQs — lúc 08:19:36 ngày 25/11/2019

Thế nào là hội nghị, hội thảo quốc tế?

Trả lời

Hội nghị, hội thảo quốc tế là hoạt động hội họp có yếu tố nước ngoài,
được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:
1. Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức có sự tham gia hoặc tài trợ của nước ngoài.
2. Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức

Quản trị hệ thống — lúc 08:26:57 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi